2010. január 23., szombat

Korea bejegyzésnyi erejű története vol.3.

Bizony, jól sejted, a csajszi csupán kedvcsináló csalétek; ám nem kevésbé izgalmas Korea újkori története sem. (Ez elég szakbarbárosan hangzott, rendben, bizonyos mértékig kevésbé izgalmas, ám a kettő közül az utóbbit tudom csak felvázolni. És különben is kezdek szakbarbár lenni.) Na tehát a Koreai-félszigeten, immáron a XIX. században járunk. Tárgyalt királyságunk abban a hitemben él, hogy örökre fenn tudják tartani ezt a vak dióhéjba zárt status quót, kivált, hogy 1866-ban a Tedong folyón felvonuló amerikai Shermann cirkálót - mellyel egészen Phenjanig jutottak, majd ott a hajó legénysége királysírok fosztogatásába kezdett - még a helyőrség gond nélkül felgyújthatta. (Az Észak-Koreai agitáció szerint persze Kim Ir Szen dédfaterja vezette a hazafias akciót.) Egyébként pedig ez a már-már hermetikus izoláció nem sok jó hozott sem az ország külpolitikájának, sem belpolitikájának. Az ország gazdasága tönkrement, nincstelenek egész tömegei menekültek a kínai határvidék felé, mindeközben az udvar horribilis összegeket szánt nagyszabású, reprezentatív építkezésekre, melyek az állam hatalmát voltak hivatottak demonstrálni. 1872-ben, a már pattanásig feszülő helyzetben lemondásra kényszerítették az uralmon lévő Tevongunt, ki régensként uralkodott fia, Kodzsong felett, kit ezennel nagykorúvá nyilvánítottak, és ő foglalta el a trónt. A legfontosabb posztok azonban Kodzsong feleségének, a Ming család rokonságának kezébe kerültek, kik a koreai nemesség számottevő részével ellentétben hajlandónak mutatkoztak a reformokra, s az elzárkózás feloldására. Itt egy pillanatra megállunk, s Nipponra vetjük pillantásunkat. Ugyebár a Meidzsi-restaurációtól számítjuk Japán elképesztő fejlődését, ám azt azért nem árt tudni, hogy a Meidzsi-császárnak ehhez annyi köze volt, hogy nevét adta hozzá. És restauráció sem volt. A császár, mint a nemzeti dinasztia reprezentánsa pusztán legitimálta az ellenzéki fejedelemségek akaratát - Csósú és Szacuma politikusok a császárra hivatkozva kormányoztak, és erre mondják tévesen, hogy restauráció. Szóval 1870-től megkezdték iszonyatos - hát japán - ütemben modernizálni országukat, és néhány évtized alatt egy modern államot hoztak létre, kvázi a semmiből. És ennek az új japán államnak az első megvalósítandó célja Korea, mint védelmi-övezet létrehozása volt. Noha ez korántsem azt jelenti, hogy pusztán az újkorban kezdett Japán Korea iránt érdeklődni, hiszen Korea mindig is egyfajta pufferzóna volt Kína és Japán közt, és Japán mindig is élénk érdeklődést mutatott a félsziget iránt. Az előbbi bejegyzésben szó esett az Imdzsin veranról, az 1592-ben kezdődő invázióról; majd 1602-ben a hatalomra jutott Tokugava sógun már a Korea és Japán között fekvő Csuzima-szigetre is kiterjesztette fennhatóságát. Ám Korea formálisan Kína vazallusa volt, és ők annak is tekintették magukat. Amikor 1868-ban a Meidzsi-kormányzat felszólította csuzimai követeit, hogy tájékoztassák Koreát szerződéskötési szándékaikról, meg sem hallgatták őket. Japán azonban kötelességének érezte "Korea megóvását", és ezért a korábbi, az ópium-háborúk során a nyugat-európaiak Kínát illető jogaikat, és tulajdonképpeni nyugati aspirációkat akartak Koreába plántálni. Természetesen 1871-ben Tianjinben ezt Kínával is tisztázták, felszámolva ezzel a néhai kínai szupremácia minden maradékát. (Ezt megelőzőleg 600 éve nem volt hivatalos diplomáciai érintkezés a két ország közt. Lényegében dacból, mert Japán nem volt hajlandó a kínai univerzum része lenni, Kína meg nem bírta bekebelezni Japánt, így dafke szartak egymásra. Mellesleg ez volt az első, ázsiai-ázsiai ország között kötött egyenlőtlen szerződés.) Majd ezek után találkozunk újra Koreával, 1876-ban. Pro forma semmi akadálya nem volt már, hogy Korea visszautasítsa Japán szerződéskötési szándékát, hiszen Tianjinben már felszámolták Kína és Korea hűbéri viszonyát. Úgyhogy a tianjini-szerződéssel, meg pár ágyúnaszáddal hátuk mögött Korudáék (már nem vagyok biztos a japán diplomata nevében) 1876-ban Kanghva-szigeten megkötötték Koreával is egyenlőtlen szerződésüket, mellyel megnyitották az országot: Puszan, Vonszan, Csemülpo(a mai Incshon) kikötőinek megnyitását, a japán alattvalók extraterritorialitását (- területen kívüliség elve, mely kivonta a japán alattvalókat a koreai jogszolgáltatás alól, ami annyit tesz, hogy szankciót nélkül bűnözhettek, erőszakolhattak meg nőket, azt csináltak, mint akarhattak, és nem lehetett felelősségre vonni őket, csak Japánban. Ha pediglen kirívó esetre került sor, ami nemzetközi felháborodást keltett, par example a Ming hercegnő petróleummal való leöntése és felgyújtása 1895-ben, akkor hazaküldték Japánba az illetőt, ahol bizonyítékok hiányában felmentették a tettest.); továbbá teljes körű vámmentességet a japán által exportált termékekre; a japán yen fizetőeszközül való bevezetését foglalta magában. Ezt követően más államok is vérszemet kaptak, így ugyanilyen szerződéseket kötöttek az USA-val, Angliával, a cári Oroszországgal, Németországgal, és bizony az Osztrák-Magyar Monarchiával is. 1892-ben felvettük a diplomáciai kapcsolatokat Koreával, ám követségek nyitására nem került sor. Az OMM érdekeit a német követség képviselte. A gazdasági válság együtt nőt a külföldi behatolással, hiszen a külföldi áruk beözönlése tönkre vágta koreai kézműipart, a nagybirtokos réteg mezőgazdasági termékeinek exportja pedig tovább növelte a földművesek terheit. A rizst tonnaszám vitték ki Japánba, Koreában meg éhínségek voltak. 1882-ben katonai felkelés tört ki, az Imo Kunran nevű esemény kiváltó oka az volt, hogy a királyi alakulatok egy éven át nem kaptak zsoldot, majd ezek után egyhavi, penészes, homokkal kevert rizst juttattak nekik. A katonának Szon Szun Gil nevű közkatona vezette, és a szöuli nincstelenekkel kiegészülve elfoglalták a dúsgazdak hivatalnokok házait, felgyújtották a japán követség épületét, a királyi palotába is betörtek, számos minisztert meglincseltek. Ezt követően 1882 augusztusában a japán kormány kikényszerítette az incshoni szerződés aláírását, melynek megfelelően hétszáz fős japán katonai alakulatot vezényeltek Szöulba, hivatalosan bocsánatot kértek a japóktól, és teljes tiszteletadással, újra eltemették a megölt japánokat. Valamint a fizetendő sarc sem volt utolsó. A felkelők vezetőit- Szon Szun Gil-t és társait - kivégezték. Az ekkor még élő Ming királyné a Kínai rokonokhoz fordult segítségért, akik egy háromezer fős sereget küldtek Koreába, megbuktatták Tevongunt (akit az 1882-es felkelés tett újra királyukká), és ismét a Ming család kezébe került a hatalom gyeplője. A kínai befolyás növekedésével egyidejűleg lépett színre egy fiatal nemesekből álló társaság, kik önmagukat Reformpártnak nevezték, és a japán modernizációt kívánták országuk viszonyaira adaptálni. Kim Ok Kjun vezetésével elsősorban japán segítséggel kívánták csökkenteni a kínai befolyás növekedését, ami aztán jó terv volt. 1882-ben Pak Jong Hjo nevű, a reformátorokhoz tartozó fiatal tervezte meg a Thegukkit, a koreai nemzeti lobogót, mely központjában a távol-keleti kozmológia jin és jang ellentétpárja van, a négy sarkon pedig a világegyetemet felépítő jegyek elemei figyelhetőek meg. 1884-ben ezen reformerek palotaforradalmat hajtottak végre, és egész 48 óráig birtokolták a hatalmat, á ma szöuli lakosság valamint a katonaság ellenállásán megbukott kezdeményezésük. Csemülpón keresztül Japánba menekültek a reformerek. 1885-ben újfent Tianjinben a japánok és a kínaiak megegyeztek, hogy egyaránt kivonják erőiket Koreából, és meghagyják azt a maga békés valójában. 1893-ig nem is került sor effektíve jelentős eseményre, ám ez évben egy országos népi felkelés - a tongák lázadása- robbant ki, az uralkodókörök pediglen Kínához fordultak segítségért, Japán meg csak erre várt, előbb egy ultimátumot nyújtott át Kínának, hogy vagy közösen pacifikálják az országot, vagy pandástul-mindenestül kiverik őket onnan. Kína azonban bizakodó volt, mert ekkor készült el első modern hadiflottájuk, így nagy reményekkel küldték őket csatába, csak azokat már kb. a japán halászhajók szétkergették, s minekutána szárazföldön is jobbnak bizonyultak a japánok, 1895. májusában meg is kötötték a shimonoszeki békeszerződést, mely értelmében Kína most már tényleg lemond Koreáról, de tényleg, és egyébként a a Ryukyu-szigetek is ekkor kerültek Japánhoz, és a mai napig szeretnének elszakadni. Ráadásul Kínát kötelezték a Liaotong-félsziget japánoknak való átadására, Kína háromévnyi ezüsttermelésének megfelelő hadisarcot hajtottak be, amiből aztán kiépítették a japán nehézipart. Az oroszok, a franciák és a németek számára a Liaotong-félsziget japán kézre kerülése elfogadhatatlan volt, na de valamit mégiscsak adni kellett Japánnak, így került hát Formosa, vagyis Tajvan szigete a japánokhoz, és egészen 1945-ig az övék is maradt, míg vissza nem került Kínához. (Tajvan mai fejlettségét az 1945-ig tartó japán diktatúra alapozta meg. Már megint csapongok, szövegkohézióm már úgyis elveszett az első bekezdésben- főleg, hogy nincs is több bekezdés- ugyanis van egy hülye tulajdonságom, hogy mindig egyszerre öt dolgot szeretnék elmondani, és írni is, de ez az anekdota nagyon ide kívánkozik: szóval mikor Tajvan visszakerült Kínához, és 1945-ben újra birtokba vették a szigetet, ott már szinte egy japánnal megegyező fejlettségű országgal találkoztak. És amikor a szerencsétlen dél-kínai nincstelen csürhebanda 1945-ben (!) mozgólépcsős áruházakban találta magát, megállt bennük az ütő. Egész nap mozgólépcsőztek, a tajvani kínaiak undorodó megvetése közepette. Bicikliket loptak, de a hátukon vitték, mert nem tudták, mit kell velük csinálni, ilyen szituációt kell elképzelni...És fontos továbbá azt is tudni, hogy mikor a Korea miatt kirobbant háborút követően a shimonoszeki-békében Kína gond nélkül lemondott Tajvanról, ekkor hangzott el egy nagyon híres aranyköpése Kínának, mégpedig, hogy 男無情,女無義,鳥不語,花不香 azaz, hogy Tajvanon "a férfiak nem értelmesek, a nők nem szépek, a madarak nem énekelnek, a virágok nem illatosak", és ezt sokként élték meg Tajvanon. Kemény volt a japán diktatúra, és gyűlölték is a japánokat, ám Japán egy mintagyarmatot hozott itt létre, és '45-re már voltaképp hozzászoktak a magas életszínvonallal együtt járó rendszerhez. Amikor visszakerültek a japánoktól a kínai testvérekhez, ezekhez a mozgólépcsőző kínai testvérekhez, csak annyit mondtak: "a kutyák mennek, a disznók jönnek"...)
Ja igen, Korea. 1895 tehát, Kína végleg búcsút int utolsó hűbéresének. Az egyre erősödő japán fenyegetések végett azonban a koreai nemesség hazafias része megbuktatja a japán-barát minisztereket, erre Miura Goro szöuli japán nagykövet 1895. október 8-án palotaforradalmat szervezett, meggyilkoltatta a Ming királynét, majd petróleummal leöntötte és elégette holttestét, hogy az ne szolgáljon bizonyítékokkal. Nemzetközi felháborodás, japán követ fülének megráncigálása Japánban: ejnye, te nem tudtad Miura-san, hogy királynőket nem öntünk le petróleummal? Nem én. No jól van, de legközelebb nehogy felgyújts valami koreait. Nem én! Ez ilyen PASO kategória"Rakd be a zaciba a lőfegyvered (Beadom!) Hidd el, hogy így majd jó lesz Neked (Elhiszem!) Rakd le a töltényt, tartsd be a törvényt, uralkodj magadon!(Ígérem hogy uralkodok magamon!)" szintű tárgyalás lehetett...
Országszerte japán-ellenes partizánháború bontakozott ki (az I-bjon, az "Igazság hadserege" mozgalom), a szegény, naiv, lepkéket kergető koreai nemesek meg az oroszokkal kezdtek el cimborálni. 1896-ban az orosz diplomáciai misszió épületébe menekítették a királyt, a koreai történetírás ezt az időszakot az Akvanphacson-nak nevezi, míg királyuk az orosz követségen tartózkodott. Japán koreai befolyása így meggyengült, ám 1896 nyarán már meg is egyezett egymással az orosz és a japán kormány, aláírták a szöuli memorandumot, és a moszkvai jegyzőkönyvet, amiben egyenlő jogaikat ismerték el Korea fölött. A további nyugati hatalmak sem szerettek volna kimaradni semmiből, így már 1895-be koncessziókat kaptak az amerikaiak a Pjongan tartománybeli aranybányák kiaknázására, valamint a Szöul-Csemülpo vasútvonal megépítésének jogosultságára, mely amúgy 1898-ban végül a japánokhoz került. Az amerikaiak engedélyeket kaptak a főváros villamosítására, a vízvezetékhálózat kiépítésére, illetve villamosvonalak kiépítésére. Az angol tőkéscsoportosulásoknak is csurrant némi aranybánya-koncesszió, amivel persze nagymértékben megnövekedett befolyásuk az ország pénzügyeire és kereskedelmére egyszersmind. Francia szindikátusé lett a Szöulból Üidzsuba (Mandzsúria határvidékén található, ma Sinuijunak nevezik) vezető vasútvonal megépítési joga, valamint a Jalu(Amnok) és Tumen folyó menti erdőségek kiirtásának joga. A legtöbb koncesszió viszont Japán kezében maradt, a bányászipar nagy része, a távíróhálózat, a Szöul-Csemülpó vasútvonal, ráadásul Korea partjainak halászati joga is. Vagyis a XIX. század végi Korea (melyet 1897-től Dehan-birodalomnak nevezne) egy tulajdonképpeni vállalattá alakult át.
A század utolsó éveiben a Koreai Császárság belpolitikáját (mert 1897-ben Kodzsong király országának erejét demonstrálandó császári címet vett fel, innen a Dehan-birodalom elnevezés) japán és oroszbarát frakcióharcok határozták meg, Oroszország és Japán növekvő konfrontálódása miatt elkerülhetetlenné vált az újabb háború, ami 1904. február 8-án tört ki, mikor is a japán torpedónaszádok elsüllyesztették a csemülpói kikötőben horgonyzó Varjag orosz csatahajót. Ezt követően a dicsőséges orosz flotta a Balti-tengerből útra kelve megkerülte az egész világot, hogy csuzimába érve szarrá verjék őket a japánok: a komplett orosz flotta elsüllyedt 5000 halottal, de azért 117 főnyi burzsoá imperialista japánt sikerült likvidálniuk. 1905. november 7-én a Japán Császárság protektorátusi rendszert léptetett érvénybe Koreában, Ito Hirobumi és Haszekava japán tábornokok tárgyalni hívták a kormány képviselőit, és kivont karddal kényszerítették a koreai minisztereket a protektorátusi szerződés aláírására. Erre csak öten voltak hajlandóak, a japánoknak elég is volt ennyi (ez az öt ember ma a hazaárulás szimbóluma Koreában). Van egy bájos 50-es évekbeli Művelt Nép könyvkiadóbéli Keleti országok újkori története című vaskos könyvem, melynek második kötetében az áll, hogy "a világkapitalizmus és az 1905. évi orosz mozgalom végleg felébresztette Ázsiát. Az elnyomott, a középkori tespedésben elvadult lakosság százmillió új életre és az elemi emberi jogokért, a demokráciáért folytatandó küzdelemre ébredtek-írta Lenin. Ázsia népeinek nagyarányú demokratikus mozgalmában, amly az 1905. évi orosz forradalom hatása alatt bontakozott ki, tiszteletre méltó szerep jut annak a nemzeti-felszabadító küzdelemnek, amelyet Korea vívott a japán imperialisták ellen." [In:A keleti országok újkori története. II.k. (szerk.:) I.M. Rejsznyer, B.K. Rubcov. Bp., 1955. 130.p.] Ám ez nem sokat ért, mert 1906 februárjában Ito Hirobumival az élen felállították a japán főrezidensi hivatalt, és a korábbi koreai oktatásügyi miniszter, Li Van Jong vezetésével bábkormány alakult ki, ám gyakorlatilag minden Ito kezében volt. Itt ér véget a mese mára, és tetralógia lészen ebből a Korea történetéből, már amennyiben lesz rá érdeklődés. Bár érdeklődés úgysem lesz, lévén ez nem marketing, webkettő, vagy valami egyéb tökös tudomány, mindössze haszontalan hitvány história ugyebár; de mivel szeretem magamat olvasni, és miképp így csak egy csonka szardarab maradna Korea bejegyzésnyi erejű története, nagy valószínűséggel pontot teszek a végére.

Végre kiderül majd többek között az is, ki volt An Dzsung Gün, mert most nem derült ki, miért bársonyosak japán karmai, és hogy lett a koreai királyi család egyik sarjából jegyárus a szöuli királyi palotában,ott, ahol felnőtt.

Ezen bejegyzés elkészültéhez felhasználtam korábbi jegyzeteimet, valamint a következő művet :
Csoma Mózes:Korea. Egy nemzet, két ország. Bp., 2008. 17.-25.p.

2010. január 22., péntek

Wass Albert-est

Legalábbis így halottam, hogy ez lesz ma a művelődési házban. Valami jófajta irodalmi estre számítottam, erre kiderült, hogy voltaképpen a magyar kultúra napját celebráljuk, s csak azon belül fog Simó József, a Czegei Wass Alapítvány magyarországi elnöke beszélni. Viszonylag nagynak mondható a kultúr előadó terme, ám a tanító és óvónő-gárdán, valamint a fél termet megtöltő énekkaron kívül nemigen voltak látogatók, főleg, ha a szülőket is beleszámoljuk, kik fellépő gyereküket jöttek fotózni. Most végül is A kultúra nem sok mindenkit érdekel ebben az országban, ebben a faluban, főleg hogy a Vacsora-csatában ma Schobert Norbi fog beleszarni Delhusa Gjon levesébe; Wass Albert meg aztán pláne nem; nekem például egyik közeli ismerősöm kérdezte tőlem, hogy ki az. Nos, ajánlom mindenki figyelmébe a Koltay Gábor filmjét, az Adjátok vissza a hegyeimet!, melyet a következő címről akár le is lehet szedni. Nem is tudtam ezelőtt, hogy ez a Rékasi ilyen intellektuel forma, valahogy nem bírta levedleni fejemben Barta Zsolt figuráját, de ebben a dokumentumfilmben más oldalát ismerhetjük meg. Ízelítőnek itt egy beszélgetés a rendezővel:

Szóval rövidesen a színpadra lépett Simó József, egy délceg székely úr, aki elvileg a magyar himnuszt interpretálta, elmondta, hogy a himnusz első és nyolcadik strófája invokáció, valamint a keletkezéséről és az utóéletéről regélt, hogy Erdélyben hogyan élik meg a magyar himnuszt, s közben gyakorta idézett Wass Alberttől, majd lényegében egész további mondanivalója Wass Albert megidézéséből állt. Megható volt hallani, hogy a II. bécsi döntést követően az ifjak egy csoportja az istálló mögül tanulta a magyar himnuszt, amit eleddig nem szavalhattak...Tényleg nagyon szépeket, és nagyon jól idézett, még a rágót is külhoni szemétnek éreztem számban, mindazonáltal szerintem lehetett volna kissé átgondoltabb is előadása; mert azzal egyet értek, hogy ne nézzünk TV-t, és hogy ne cigizzünk, ellenben gyártsunk minél több gyermeket, ám én vagy irodalmi előadást tartanék, vagy egy felvilágosító kampányt indítanék útra, a kettőt azonban nem keverném. De hát ezért nem én tartottam az előadást, és talán ezért sem volt rossz összességében. Majd jöttek a fuvolás-zongorás-énekkaros előadások, s néhány vers is. Én viszont utálom, ha egy verset felolvasnak. Egy verset szavalni kell, kihúzott mellel előállni, és szavalni. Nem papírról olvasni, és közben időnként fel-feltekinteni, ejnye. Majd jöttek a kókai néptáncosok, és nagyon szépen táncoltak, jó lenne, ha én is tudnék, mert így legmagyarabb attribútumom -melyet fel tudok mutatni - maximum egy kurjongatásban ölt testet, azon kívül, hogy szeretem a gyulai kolbászt. Tényleg ügyesek voltak, még ha e videóból nemigen is világlik ki:

Kókai panoráma

Mostanában rákaptam a panoráma képek gyártására:


Telefonhoz képest viszonylag jó minőségűek, mindazáltal akkor lesz ez látványos funkció, ha majd egyszeriben Kókánál egzotikusabb vidékeket is lencsevégre kaphatok. Bár Kóka is szép a maga valójában, szép bizony.

2010. január 20., szerda

Korea bejegyzésnyi erejű története vol.2.

Nem, nem ő kerül terítékre, bármennyire is szeretnénk, de hát nem nőgyógyásznak, hanem történésznek készülök. Szóval országának történetét valahol a XIII. században hagytuk abba, és mivel utálok befejezetlenül hagyni valamit, rá is térnénk a lényegre. Szóval 1231-ben a mongol invázió a Korjói Királyságot is elérte, egy mai napig élő legenda szerint megbecstelenített koreai nők tízezrei lettek öngyilkosok. És még mindig nem tértek napirendre Koreában az eset fölött. A királyság uralkodó osztálya meghunyászkodott [amúgy ez egy tipikus marxista történetírói kifejezés - amiket imádok - ám mégis mi a fenét mást csinálhattak volna egy világhódító mongol invázió előtt] a Kínában hatalomra került Kubiláj kán alapította Yuan dinasztia előtt. A külső fenyegetések ezzel azonban még nem értek véget, hiszen a Yuan dinasztiát megbuktató kínai seregek, az ún. "vörösfejűek" 1359-ben a Koreai-félszigetre is ellátogattak, és évtizedekig tartó háborúskodás tört ki: az időközben hatalomra jutó Ming dinasztia is igény tartott a Korjóval való hűbérviszony fenntartására. A kínaiak kiűzésére egy Li Szong Ge (Lee Song-ye) nevű hadvezért neveztek ki, ő ehelyett a jószomszédi viszony fenntartására törekedett a Mennyei Birodalommal (mely egyébként téves fordításként csontosodott meg a történetírásban, de erről majd máskor), titokban lepaktált velük; és seregeit inkább a Korjó királyság fővárosa ellen fordította, a hatalmon lévő arisztokráciát likvidálta, és új dinasztiát alapított. Az ország neve a legelső államalakulat analógiájára Csoszon lett, mely hajnali békességet, hajnali üdeséget jelent. Li Szong Ge a Thedzsó uralkodói nevet vette fel, és ő helyezte át a fővárost a Han folyó melletti Hanszongba (asszem Kümszongból), melynek mai neve Szöul. Thedzsó reformjainak következtében jelentős fejlődésen ment keresztül az ország, a koreai kultúra virágkora viszont már Szedzsong király idejére (1419-1450) esik, ki a tulajdonképpeni "koreai Mátyás király"; így fő attribútumai neki is igazságossága, és a művészetek iránti fogékonysága. Az országában uralkodó analfabetizmus felszámolására felbérelt egy tudóscsoportot, hogy a kínainál némiképp egyszerűbb, és könnyebben elsajátítható nemzeti betűrovást dolgozzanak ki. (Mert hiszen a Kínát körülvevő országok többségében Japánhoz és Koreához hasonlóan átvették a kínait, mely hasonló szerepet töltött be Kelet-Ázsiában, mint Európában a latin; csak aztán rájöttek, hogy ez nekik annyira mégsem fekszik, és így alkották meg a koreai Hunmin Csongüm-ot, [de ha jól tudom ma hangulnak hívják] illetve a japán hiraganákat és katakanákat. ) 1444-ben el is készültek az új koreai nyelvvel, melyet máig az egyik leglogikusabb nyelvnek tartanak. Nem véletlen, hogy az UNESCO Szedzsong király-díjjal ismeri el az analfabetizmus elleni küzdelmet. Ergo egészen jól mentek a dolgok a XVI. századig, ám az uralkodó osztályon belüli ellentétek ismételten fellángoltak, s a belháborúkban legyöngült országnak nem is hiányzott más, mint japó kalózok deranzsálása. 1592-ben érdekes szituáció történt Szondzsó koreai király udvarában. Épp akkor tért vissza Japánból két követe, hogy hírt adjanak a Felkelő nap országának szándékairól. Az egyik követ azt mondta, hogy jó volt veletek, szerettelek benneteket, de nekünk reszeltek, mert már itt vannak a kapuban a japánok. Ellenben a másik csak legyintett, hogy nincs itt szar se. Az utóbbinak adtak hitelt, és az előbbi mondott igazat: Toyotomi Hideyoshi sógun vezetésével kétszázezer fős japán invázió zúdult a Koreai-félszigetre, akik ráadásul high-tech németalföldi tűzfegyverekkel voltak felszerelkezve, így kvázi akadálytalanul nyomulhattak előre, és nyomultak is, ám a Hanszan-szigetnél (Hansan-do) fordult a kocka, a "koreai szalamiszi csata" során Li Szun Sin admirális hírhedt teknősbéka-páncélos hajóin, a kobukszon-okon szétverte a túlsúlyban lévő japán flottát, és ez a korát megelőző koreai hajótípusnak köszönhető: a kobukszon egy páncélozott csatahajó volt, és a hagyományos japán hajók szemből nézeti V alakjával ellentétben U alakot formáztak, így sokkal nagyobb stabilitást biztosítottak, kivált közelharc során. (Jelentőségüket az is bizonyítja, hogy bekerültek az Age of empires-be, és egy Elite Turtle Ship csakugyan kurva jó volt.) E hajókkal egyebek iránt népük találékonyságát bizonygatják a koreaiak. A japánok inváziója, az Imdzsin Veran mintegy hét évig tartott (azt is jelenti), és elképesztő pusztításokat okozott a félszigeten. Rengeteg koreai kézművest hurcoltak el a japánok (egyébként az évszázadok során a koreai kézművesek jelentették a fő zsákmányt a japán kalózoknak, akik Japánba közvetítették a kínai kultúrát, a kerámiáktól az építészei megoldásokig). A bajok ezzel még mindig nem értek véget, hisz már Nurhacsi kopogtatott Kínában, legendás, híres-hírhedt nyolczászlós mandzsu seregei élén, és ha már Kínát leigázták, már pusztán a lendület miatt a koreai-félszigetet is lerohanták. Látszólag behódoltak a mandzsu kutyáknak, ám igazándiból mélyen megvették őket, és az utolsó kínai nemzeti dinasztia, a Mingek csillagának leáldozásával a koreaiak magukat tekintették a klasszikus kínai műveltség továbbörökítőinek, és egyetlen méltó örökösének, ezt nevezzük ma kis-Kína elvnek. Ennyi pusztító háborút követően nem csodálkozhatunk, ha a koreai udvar nem akart mást, csak egy kis csöndességet. Ez olyannyira jól sikerült nekik, hogy mintegy kétszázötven évre tökéletesen izolálták magukat a külvilágtól, gyakorlatilag minden kapcsolatukat elvágták a környező, no meg a nem környező államokkal is. A tengerparti részekről kitelepítették a lakosságot, a tengerbe torkolló folyókat facölöpökkel tették hajózhatatlanná, külön őrség gondoskodott a külföldi hajók távol tartásáról, ezért is kapta nyugaton a "remetekirályság" nevet a koreai-félsziget. (Manapság a teljesen elszigetelődő Észak-Koreával és az egykori "remetekirálysággal" szoktak volt párhuzamot vonni...) A XIX. században viszont már kénytelenek voltak felfedni magukat, mert aki bújt, aki nem, jöttek az ágyúnaszádok, de már megint tolódik a bejezés, mert csak a harmadik Koreáról szóló bejegyzésemben fogok az ország történetének felületes vázlatának végére érni.

A következő részből nem tudhatjuk meg, sikerült-e Miklósnak kinyomni Barta Zsolt tyúkszemét, de azt igen, hogy milyen szemetek voltak a Japánok, és a nyugati hatalmak, sőt, hogy még az Osztrák-Magyar Monarchia is szemétkedett 1892-ben, hogy mi az a Thegukki, mitől lett hőssé An Dzsung Gün , és hogy miért lett Korea nemzeti szimbóluma az Arirang című 1926-os film. Már egyáltalán nem bánom, hogy felvettem ezt az órát.

2010. január 15., péntek

Avatar

Leszedtem ezt az Avatart, úgy három hete. Már éjfél fele járt az óra, mondom belenézek, mit tud. Hát éjjel három fele, már a sötétben tapogattam leesett állam után, a torrentes film sanyarú minősége ellenére is. Noha egyszer már belenéztem ezen kívül is, de akkor oroszul se tudtam meg magamról sem. Most harmadszorra - két hét böjt után, minekutána két héttel ezelőtt foglaltam egy helyet - már kénytelen voltam elzarándokolni az IMAX-be, melynek eredménye rövid fejszámolást követően [(besza+behu*2)]2 = megakolosszális vizuális-mentális-biológiai orgazmus, pontos összeget igazából nem lehet kapni, de az államat már visszarakni sem tudom helyére. Mondjuk a Kincs ami nincs óta nem sok filmet láttam - és én ahhoz viszonyítok- úgyhogy bármennyire is szeretem a hagymás babot, de van az a CGI ami Bud Specernek és Terence Hillnek is oda tud baszni. Amikor éppen nem patakzott nyálam tátott számból, akkor általában a vállamra öntöttem a kólám, és hozsannáztam. Ezt a filmet nem néztem, hanem benne voltam, ott a bokrok közt. Amikor a lélekfáról piheként hulló szellemek lengték körül Jake Scullyt, az egyik hang azt mondta a fejemben: kapd el, kapd el! - míg a másik, hogy : ez csak egy film, te nyomorult. De hát rendesen ott szállingóztak a szemem előtt...Anno Gardalandban voltam ugyan 4D-s moziba, amikor az ülésekkel együtt mozogtunk, de akkor egy jégkocka voltunk, most noha ez "csak" 3D volt, tizenkétezer-ötszázszor jobb volt; s sorsdöntő is egyszersmind: az Avatar után végre eldöntöttem: sem történész, sem sinológus nem leszek, hanem macskaember. Bár, míg az Eötvös Loránd Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola berkein belül vagyok érdemes lenne megtanulnom na'viul, mert most talán mosolygunk, hogy ilyen nem létezhet, de igazából olyan nyelv nem létezik, amit itt ne tanítanák: keleti góttól a mordvinig át a tündenyelven hozzávetőlegesen mindenre megnevelik az embert, sőt szóbeli vizsgáimat követően párszaszóul sziszegtek rám egyes felhergelt rutinos professzorok. Szóval akárhogy is, én kékre mázolom, és belevetem magam telkünk végén lévő akácfaerdőbe, melyet a horgászdobozban lévő úszóra való fényrudacskákkal fogok varázslatossá változtatni. De tényleg, amióta kijöttem döbbentem csak rá, mily szürke életet élek. Eredendően szar korba születtem: régen hátracsapó-íjazhattam volna a besenyőket lóháton, egy gigászi pallossal rohanhattam volna rá veszettül I.Edwardra, meghódíthattam volna az Újvilágot, lehettem volna az ötödik testőr. 2154-ben elutazhattam volna a Pandorára, ahol lett volna egy három méteres avatárom. Most 2010-ben, a büszke harmadik évezredben itt állok, servus casatus vagyok a Konfúzió Intézetben (sőt már az sem), CS-zhetek, msnezhtek, és integethetek az űrturistáknak. Meg most hiába lőnének át mondjuk a Holdra, csak hisztizve vágnám bele a kőzetdarabokat a kráterekbe, nincs ott szar se. (Hacsak nincs a Hold másik oldalán egy titkos náci bázis, amit biztos infóból tudok...) De ilyen hihetetlen, elbűvölő elképesztő világot sehol máshol nem találnék, csak James Cameron fejében. Nem tudom, de mióta ez jár a agyamban, azóta ezen analogon sasmadarak számát dúdolgatom magamban, főleg vizsgák előtt és munkába menet. Mert jó, ne legyenek klánháborúk és felnégyelések, ne váltsunk fel hipertérre, de legalább egy kurva Macskaember MA-szakot indíthatnának, ami Master in Na'vi Studies végzettséget adna, mellyel biztos talapzaton állnék a munkaerő piacon. És akkor erre mi van: 320 forintos benzin ár, valósítsd meg önmagad. Na mindegy, lemegyek a kertbe, megnézem mit lehet kihozni ebből az akácosból. Visszakanyarodva az Avatarra, sok negatív kritikát olvastam már róla (melyek főleg a gyenge történetet rótták fel), de valójában hazugság az összes. Most mégis mit csináljon James Cameron, - azon kívül, hogy elrepít minket képzeletünk földjére -, válassza ketté a Vörös-tengert?! Negatív kritikát írni nagyon menő, mert ezzel azt bizonyítja írója, hogy egyedül ő tudja, ki a fasza gyerek, egyedül ő tudja, mi a jó film, és ő már bizony többet megélt a nyomorult pórnépnél, nem dől be semminek. Filmnézés közben persze maga is háromszor elorgazmál, de mivel ugye sablonos volt a történet (könyörgöm, milyen legyen 100 évnyi filmtörténet után...másrészről pedig itt is alapvetően az univerzum a lényeg, akárcsak a Csillagok háborújánál, vagy éppen a Gyűrűk uránál: ezt leszámítva amióta ember az ember mindig volt egy jó, meg egy rossz/erősebb és gyengébb, és azok minduntalan összeakasztották a bajszukat vajmi antagonisztikus összekülönbözés miatt - Darth Sidious Windu mesterrel, Frodóék az orkokkal, Neytiriék az emberekkel. Ez a FANTASY - ez nem dráma, nem akciófilm, nem vígjáték, nem történelmi film, hanem egy sci-fi fantasy), jól lehúzza, mert neki hiányzott belőle például Adam Sandlers, meg nem tudom, Heltai Gáspár fabuláinak tanulsága. Fél, hogyha azt írja, amit érzett, akkor beleolvad a maintsreambe, s neve ködbe vész; ezért kell oltani. Ezeknek az embereknek talán akkor tetszett volna e film ha a Pandorán küzdene Optimus fővezér és Godzilla a szent Grálért miközben őket nézték volna az elsüllyedt Titanicon ideérkező Másnaposok; Jake-nek megjelent volna Frank, a nyúl álmában, és rázuhant volna az inkranjára egy repülőgép-hajtómű, amin tini-vámpírok és tini-vérfarkasok kúrták volna egymást Brian Adams I do it for You-ját énekelve, egészen míg Jack Sparrow le nem szúrta volna valamennyit Isildur kardjával, ám döféseit végül a steppelő William Wallace hárította volna egy fehér cápa szájából kilépve nyomában a foggal herélő Van Diesellel, akiket Ben-Hur küldött rájuk egy nitro-feltöltős Nissan Skyline-ból, hogy megbosszulja a herkás Neonak, hogy Jake a kiválasztott, nem pedig Will Hunting, vagy Chuky. Vagy nem tudom. Én mindenesetre rossz filmkritikus vagyok, mert kevés filmet látok és ezért minden új film tetszik. De akit nem hatott meg a na'vik nagy honvédő háborúja, az vagy az utolsó harcos, vagy pedig Andre, az óriás, mondjon akármit is. Mikor a végén Eywa földanya mozgósította az állathadsereget kicsordult a könnyem. Utoljára a szabadítsátok ki Willynél volt ilyen, úgy öt éves koromban. Ergo egy egészen kivételes 3 óra volt számomra - legyek a kritikusok szemében bármely silány ízlésvilággal megverve, akkor is. Amikor véget ért, azt se tudtam, ki kivel van, mintha magam is az avatar-programból szálltam volna ki. Ahogy jöttem kifele, jojózott a szemem, kissé fájt is, közben gondolatok és kérdések ezrei száguldoztak fejemben a szélrózsa minden irányába: hol is vagyok, ki is vagyok, Kóka, Pandora, sok csillag, Göncöl szekér, Póniország, mi van?! Az IMAX-el azonban nem értek véget a csodaszámba menő események, és ezt a pajkos MÁV-nak köszönhetjük. Mikor az indulásjelzőre vetettem figyelő pillantásom, azt kellett konstatálnom, hogy nincsen rajta semmi. Először furcsállottam, de hamar kapcsoltam: a Keletiben úgy gondolták, hogy az este folyamán még bárki megülheti egy ízben a fantazmagóriák paripáját, s olyan úti célt képzelhet magának a kijelzőre, olyan indulási időponttal, amilyet csak elő tud bányászni legmélyebb vágyaiból. Felőlük Pandorára is elmehet az utas, ha elég erős képzelőerővel bír, de helyjegyet kell rá váltani a nem működő pénztárnál. Mondjuk ezek után tényleg nem sok kedvem volt visszajönni a téglaházunkba. Inkább egy fára lett volna jó felmászni...Ezt nevezem igazi vizuális élménynek, amikor ennyire megmozgatja az embert valami. Az egyik szemem sír, a másik kifolyt. Még egyszer biztosan megnézem moziban. Nekem minden tetszett, a történet, a színészek, a négykezű lemúrok. Várom a folytatást. Az se érdekel, ha egy brazil szappanoperában fog megvalósulni, csak Neytiri legyen benne, ne José Almaradó. Hisz Neytiri egy punami.

2010. január 14., csütörtök

Korea bejegyzésnyi erejű története vol.1.

Ma megbirkóztam Kim Ir Szennel, illetve hogy vele pont nem, sem az oldalt szemrevételezhető szépséggel, csupán Korea törijével úgy egészében, és elég rendesen legyűrtem, na. Mindent tudok Koreáról 1910-ig. Onnantól viszont azt se tudom, hol van. Eredetmítoszokat húztam, amik a következőképp szólnak: 1., az első, samanisztikus-totemisztikus hagyományokhoz köthető eredetmítosz szerint Hvánun égistennek már a töke tele volt azzal, ami a földön folyik, ezért leküldte fiát, hogy rendet vágjon maga helyett is. Mikor a fiú leszállt a földre, színe elé járult egy medve és egy tigris azzal a feltett szándékkal, hogy ők emberré szeretnének válni. Az istenfiú szerint megoldható volt, egy barlangba kellett vonulniuk száz napra, s csak fokhagymát ehettek. A tigris pár nap elteltével elkezdett kiabálni, hogy gyurcsányorbánmonnyonle, és elhagyta a barlangot. Ám a medve állhatatos maradt, és ennek jutalmául egy gyönyörűséges emberleány lett belőle, mely igencsak felkeltette Hvánun isten fiának figyelmét. Így kettejük nászából született Tangun Vanggom, aki i.e. 2333 október 7-én megalapította Kó-Csoszon birodalmat a mai Korea helyén. (Tangun Vanggom egyébként a Teachong'gyo koreai vallás főistene) 2., a másik alternatíva, a konfuciánus történetírás szerint a kínai Jin-dinasztia bukásakor (i.e. XII. század) egy Kija (Kidzsa)nevű magas rangú hivatalnok menekült valahova a mai Észak-Korea, vagy Liaotung területére, és ott hozta létre i.e. 1121-ben Kó-Csoszont. Nehéz eldönteni, melyiknek lehet több hitelt adni, ám ez csak nekünk lehet nehéz, hiszen Észak-Koreában a kilencvenes évek elején egy víztározó építése folytán megtalálták a legendabeli Tangun földi maradványait állításuk szerint...(Kim Ir Szen - koreaiul Kim Il-sung- utasítására fehér gránittömbökből piramisszerű építményt emeltek fölé, mely azóta egyfajta zarándokhellyé vált, ám politikai üzenete egyértelmű: a koreai civilizáció a félsziget északi feléről származik, így a koreai nép igazi képviselője csakis egy északi állam lehet.) No de akárhogy is történt, az mindenesetre tény, hogy Kó-Csoszon emelkedett ki az első évezredben a különböző törzsszövetségek közül, és volt uralmon egészen i.e. 109-108-ig valahogy, mikor is Kína agresszívoskodása következtében felbomlott. Rövid ideig Kína kezén volt a terület, ám csakhamar három államalakulat jött létre hozzávetőlegesen egy időintervallumban: i.e. 18-ban Pekcse, 37-ben Kogurjó, 57-ben pedig Silla, és ők hárman garázdálkodnak végig évszázadokon keresztül. Ami közös volt a három államban, hogy átvették a kínai intézményrendszerek modelljét, már az i.sz. első században elkezdődött a kínai kultúra, a konfucianizmus, és a klasszikusok tanulmányozása. Valamint ugye a buddhizmus is szintúgy Kínán keresztül érkezett el ide, s lett államvallássá mindhárom államban. Ezen államok furtonfurt rivalizáltak egymással, és néha bizony a nagy testvér, Kína is beszállt a ringbe. Különösen a Sui-dinasztia idején váltak erőteljessé a hódítási törekvések, 598-ban és 612-ben voltak nagy erejű attakok, ám a legendás hős, Vülcsi Mundok szétvágott élőt s holtat, meg úgy az egész Sui-kompániát; így visszavettek időlegesen. Egészen 660-ig, (de ekkortól már a Tangokról kell beszélnünk, igen, a Tang-dinasztiáról, a mára klasszikusnak mondható, híres kínai heavy-metál banda névadó dinasztiájáról, mely Kína aranykorának számít.) szóval 660-ban Silla-val szövetségre léptek a kínaiak, és szépen leverték Pekcsét valamint Kogúrjót, így egyesült először 668-ban Korea. Silláról annyit kell tudnunk, hogy itt szintetizálódott a három királyság korának kulturális fejlődése, a rokon nyelvű-etnikumú törzsek asszimilációjának fontos állomását jelentette az egységesítés. Ja, és 670-ben Munmu vang (vang = király) amondó volt, hogy Kínára effektíve nincs is szükségük, így az egyesült államok erejével sikerült egy húsz év alatt kicsapni őket, 735-ben Kína is elismerte a határokat. Gazdasági, kulturális fejlődés két évszázadon keresztül, majd ahogy lenni szokott jött a földbirtok nagyfokú koncentrációja, mely a nagyhatalmú, óriási kiterjedésű földbirtokkal rendelkező arisztokraták vetélkedőjét is magával vonta, romlásba taszítva ezzel Sillat. A hadurak közül 918-ban Van Gon, Thebongból elégelte meg a káoszt, és egyesítette újfent az ország területét, ez lett a Korjó királyság, melynek neve portugál közvetítéssel Koreaként vált ismertté. 1392-ig tuti volt minden, ami azért elég nagy túlzás, sőt egyeneset hazugság. Elsőként is ugye az államszervezet átalakítása, új adminisztratív körzetek létrehozása nyolc tartomány formájában (melyek a mai napig alig változtak), földek királyi tulajdonba vétele, miegymás. Ám nem örülhettek sokáig, hiszen 1010-ben és 1011-ben a Kínát meghódító kitajok kopogtattak, ám a rettenthetetlen William Wallacenál is rettenthetetlenebb Kan Gám Cshan kiverte őket. A XI.-XII. század a koreai buddhizmus fénypontja, ekkor már javában nyomtatták kifele a Tripitaka Koreana és egyéb buddhista kánonokat fadúcos eljárással, Gutenberg meg 1453-ban verte a nyálát, hogy ezt nézzétek, mit csináltam. (Noha Kelet-Ázsiában már a IX. század óta nyomtattak...) A XII. század vége azonban már Korjó hanyatlásának kezdetét is jelentette egyúttal, a tipikus földkoncentráció, éhínségek majd a parasztlázadások okozta központi hatalom legyengülése után már egészen üdítőleg hatott az 1231-es mongol invázió, melyet a mai napig nemzeti sérelemként tartanak számon a koreaiak. Így első bejegyzésként ennyi, a folytatásban további érdekességek derülnek ki a "koreai Mátyás királyról", az age of empiresben is fellelhető páncélos teknősbéka hajókról, a "remetekirályságról" és Japán "bársonyos karmairól". (Mellesleg akkora ötöst kaptam Csománál, mint egy ház.)

2010. január 9., szombat

Etnocentrikus elektronika vol.2.

Etno-elektronika második felvonás, külhoni előadók,ütemek,melódiák. Elsőként is jöjjön Muslimgauze, ki egy brit művész volt, etno- és experimentális elektronikában utazott 1999-es haláláig; az iszlám világ szerelmeseként szerezte műveit, kivált a palesztin-izraeli agresszió érintette meg. Albumok tucatjait ontotta magából, ám limitált kiadásban, és főleg kisebb kiadóknál, így kb. senki sem hallott még róla, pedig nagyon is érdemes belekóstolni, ízelítőként: Afghan Back

Balkan Beat Box - a srácok tradicionális megoldásokat pároztatnak hip-hoppal és tánczenei műfajokkal, igazi balkáni lőporos hordók:

Az Asian Dub Foundation-t remélem senkinek sem kell bemutatnom, széles körben ismert formáció:

Transgobal Underground - szintén londoni bázisú csapat, nyugati és keleti világok atmoszféráinak egyetlen gombolyaggá való összegöngyölítése:

Deep Forest - Michel Sanchez és Eric Mouquet francia páros 1992 óta fennálló - bár már nem igazán aktív- alakzata, "etnikai inspirációjú ambient világzenét" csinálnak. Kissé oldschool számot linkelek, mely az egyik kedvencem tőlük:

Afro Celt Sound System - triphopot és technot kombinálnak hagyományos ír és nyugat-afrikai zenebonával:

Natacha Atlas belga énekesnő, arab és észak-afrikai hozzávalókat főz bele nyugati elektronikás kásájába. (Nem restelli a drum'n'bass-t sem időnként!)

Banco de Gaia - ambient dub Ali baba meg a negyven rabló tolmácsolásában:

Zingaia - neopogány techno-tantra-trance:

Shpongle - alapvetően pszichedélikus downtempo Britanniából hagyományos instrumentumok kíséretében:

Kiindulásként egyelőre ennyi.

2010. január 2., szombat